dilluns, 18 de juny de 2012

REPRESENTEM LES FORMES DEL RELLEU!

Els destinataris

Aquest material didàctic està dissenyat per a alumnes de 6è de primària, és a dir, infants d’11 i 12 anys. Segons la teoria de les etapes de Piaget, els alumnes compresos en aquestes edats es troben en l’etapa de les operacions formals, caracteritzada per l’habilitat de poder pensar més enllà d’una realitat concreta. Així, els infants podran pensar establint relacions amb altres idees abstractes, com poden ser les proporcions i conceptes de segon ordre. Per tant, podran ésser capaços de representar una maqueta de les formes del relleu. Tot i així, no cal caure en errors i pensar que un subjecte a una edat determinada ha d'aprendre uns continguts determinats a un ritme marcat per a aquesta edat, ja que cada nen és diferent a l'altre i cadascú té els seus propis ritmes i estils d'aprenentatge.Justificació

La present programació té com a finalitat proporcionar a l’alumnat els coneixements i les eines necessàries per ubicar-se en l’entorn on viu, per aprendre a habitar-lo, a respectar-lo i millorar-lo, tal com predica el currículum d’educació primària. Pretén també treballar l’entorn des d’un punt de vista contextualitzat a partir de les vivències i experiències del nostre alumnat en relació al medi que l’envolta.


El coneixement del relleu permet als alumnes identificar l’entorn en el que viu, i a més, ens brinda l’oportunitat de treballar transversalment en la millora i protecció d’aquest.

D’altra banda, l’objectiu va més enllà del mer coneixement i identificació de les formes del relleu,
 ja que també incidim en el desenvolupament d’altres competències bàsiques com la competència comunicativa, i social i ciutadana, ja que el treball l’han de desenvolupar en grup, potenciant així el diàleg i la discussió; així com la competència digital i de la informació, mitjançant la recerca d’informació i d’imatges per tal de poder realitzar el treball; i, per últim, la competència artística i cultural treballant el modelatge del paisatge.

D'altra banda, donada la importància que atorga el currículum a la competència comunicativa
hem plantejat aquesta activitat de manera que es faciliti el diàleg i les interaccions. Tenint en consideració que el llenguatge és la base de tots els aprenentatges, i que sense ell no hi hauria coneixement, en aquesta activitat pretenem també potenciar la competència comunicativa, ja
que a major domini d'aquesta, millor accés, comprensió, interpretació, gestió, construcció i comunicació de la realitat i de la informació, i per tant, major autoregulació i desenvolupament cognitiu per part dels nens. A més, treballant de forma interdisciplinària afavorim la globalització dels continguts i la funcionalitat dels aprenentatges, potenciant la mobilització i l’ús d'aquests en contextos diferents.

A més a més, la realització de la maqueta en petits grups ens permet atendre als nens de forma
 més personalitzada i ens brinda la possibilitat de treballar respectant les diferents maneres d'aprendre dels alumnes. Així mateix, també ens permet tenir més llibertat per observar i conèixer els nostres alumnes.


Els continguts

Els continguts de geografia de l’àrea de Medi Natural, Social i Cultural es basen en l’adquisició de les eines necessàries per comprendre el món on viuen. Per aquest motiu és essencial que els infants d’aquesta etapa adquireixin coneixements sobre els llocs, els paisatges i els territoris per tal de poder situar les informacions a què té accés, desplaçar-se i actuar.


Amb la realització de la maqueta procurem treballar la identificació i la localització de les principals formes de relleu. Tanmateix, l’execució d’aquesta maqueta ens dóna peu a treballar posteriorment altres continguts com l’anàlisi dels elements naturals i antròpics que influeixen en la configuració del paisatge de la maqueta així com la valoració d’actuacions que contribueixen a la protecció i conservació d’aquest medi.


Els objectius


Pel que fa als objectius principals de l’activitat portada a terme, cal tenir en compte que normalment en un mateix grup-classe conviuen alumnes molt heterogenis, amb estils, habilitats, capacitats, cultures i llengües ben diferents. És per aquest motiu que tot i plantejar uns objectius generals cada alumne és un món i cal adaptar els objectius a cadascun d’ells i més especialment a aquells alumnes amb necessitats educatives especials, ja siguin alumnes amb discapacitats sensorials, motrius, intel·lectuals o fins i tot alumnes nouvinguts. Per aquest motiu cal adaptar els objectius i els criteris d’avaluació als fonaments de l’escola inclusiva.


D’altra banda, tal com indica el currículum de primària, cal tenir present la realitat multilingüe i multicultural de la societat de la qual formem part com a font de riquesa personal i col·lectiva. S’ha de prendre consciència de la importància del domini de llengües en un món cada vegada més global i utilitzar de manera cada vegada més autònoma els mitjans al seu abast. Tot això amb l’objectiu de què els nens siguin capaços d’obtenir informació i comunicar-se, evitant els estereotips lingüístics que suposen judicis de valor i prejudicis classistes, racistes o sexistes.

És per aquesta raó que, un dels motius pel quals s’ha desenvolupat aquest material didàctic en grups ha estat el fet de potenciar la competència comunicativa a més d’aprofitar l’ajuda mútua que es poden oferir els mateixos alumnes.

Finalment, es pretén identificar els principals elements de les formes de relleu mitjançant l’experimentació, analitzar la seva organització, les seves característiques i interaccions; identificar els elements naturals i antròpics propis del paisatge així com valorar la protecció i conservació d’aquest medi.

En definitiva, aquests són els principals objectius que hem plantejat per a la realització d’aquest material didàctic:

 • Identificar els principals elements de les formes de relleu.
 • Analitzar la seva organització, les seves característiques i interaccions.
 • identificar els elements naturals i antròpics propis del paisatge.
 • Valorar la conservació i protecció del medi.
 • Participar i col·laborar activament en grup.
 • Potenciar el diàleg i utilitzar la llengua com a eina per construir coneixement.

Competències

A partir de la realiztació d’aquesta activitat, mitjançant el material didàctic proposat, es pretén que els alumnes puguin assolir les següents competències bàsiques:


COMPETÈNCIA COMUNICATIVA
Al llarg de l’activitat es treballa la competència comunicativa a través de les interaccions en petit grup i gran grup. Els alumnes, mentre treballen en grup, dialoguen, discuteixen i decideixen sobre la tasca que han de realitzar.

COMPETÈNCIA D’APRENDRE A APRENDRE
S’intenta que els alumnes siguin conscients del seu propi procés d'aprenentatge per aconseguir un procés d'autorregulació personal en el qual, gradualment, siguin capaços de regular el seu propi aprenentatge i aprendre a aprendre amb autonomia.
COMPETÈNCIA D’AUTONOMIA I INICIATIVA PERSONAL
Es pretén que l'alumne mantingui certa autonomia en la realització de l’activitat. Els alumnes aniran descobrint les diferents formes de relleu per si mateixos, i el docent respectarà els seus ritmes, ajudant-li quan sigui necessari. Pel que fa al respecte del ritme de l'aprenentatge dels nens s’entén que el docent ha de conèixer a cada alumne/a del seu grup i saber que uns necessitaran menys temps per comprendre i realitzar l’activitat i uns altres més, per la qual cosa serà important conèixer aquestes característiques per cerciorar-nos del seu progrés. El mestre ha d'adaptar-se als estils d'aprenentatge de cadascun dels seus alumnes, amb la finalitat de que tots aprenguin i cap es “quedi enrere”. Per a aquells nens més capaços s’han de tenir preparades diverses activitats complementàries i d'ampliació, perquè així tampoc es vegi perjudicada la progressió del seu propi aprenentatge.

COMPETÈNCIA EN EL CONEIXEMENT I INTERACCIÓ AMB EL MÓN FÍSIC
L’objectiu principal d’aquest material didàctic és treballar el coneixement del món físic que envolta els infants, per aquest motiu, l’activitat està dirigida directament a l’assoliment d’aquesta competència.

COMPETÈNCIA SOCIAL I CIUTADANA
Mitjançant el treball en petit grup procurem desenvolupar en l’alumnat valors democràtics, com el respecte, la col·laboració, la tolerància, la solidaritat, i posar en pràctica normes de convivència, útils i necessàries pel correcte desenvolupament global de l’alumne.


Els recursos


 • GESTIÓ DE RECURSOS: Descobriment guiat
 • RECURSOS DIDÀCTICS:
  • Personals: Docent
  • Funcionals: La classe.
  • Materials: plastilines de diversos colors, escuradents, base de cartró, cartellets de cartolina, llapis, tisores, vernís.

Desenvolupament o funcionament del material

El material didàctic proposat consisteix en la presentació d’una maqueta de plastilina, que representi les diferents formes de relleu que existeixen, tant de paisatge interior com de costa, entenent com a relleu les formes o accidents geogràfics que presenta la superfície de la terra. Aquests continguts hauran estat treballats prèviament a l’aula. Els alumnes hauran de col·locar els cartellets corresponents amb el nom de cada forma, demostrant que han  identificat el lloc de manera adequada.


Les formes de relleu que hauran d’identificar són:

Paisatge d’interior
 • Cim: zona de més altitud de la muntanya.
 • Vessant: part lateral de la muntanya.
 • Muntanya: elevacions del terreny.
 • Peu: base de la muntanya.
 • Serralada: agrupació d’un conjunt de muntanyes alineades.
 • Vall: zones planes situades entre muntanyes.
 • Altiplà: planures situades a una altitud elevada respecte al nivell del mar.
 • Depressió: planures situades a poca altitud sobre el nivell del mar.
 • Turó: elevacions del terreny que no superen els 200 metres d’altitud.


  Paisatge de costa
 • Cap: sortint de la costa cap al mar.
 • Golf: entrant del mar a la costa.
 • Badia: entrant del mar a la costa, però d’una mida més petita que el golf.
 • Península: extensió de terra envoltada de mar per tot arreu, excepte per una zona anomenada istme, que la uneix a un continent.
 • Illa: extensió de terra envoltada completament per mar.
 • Arxipèlag: conjunt d’illes
 • Estret: canal d’aigua situat entre dues masses pròximes a terra.
 • Penya-segat: costes rocoses amb grans pendents sobre el mar.
 • Ria: penetració del mar cap a l’interior per la desembocadura d’un riu.
Posteriorment a l’etiquetatge de la maqueta, els alumnes hauran de realitzar un esquema on s’indiquin les principals unitats de relleu català, les peninsulars, i les insulars.

Per últim, en petits grups de 4 o 5 persones, triaran una imatge que representi el relleu català peninsular o insular, per després procedir a l’elaboració de la seva pròpia maqueta de plastilina.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada